کارگاه آموزشی مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی