دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

 • حسابداری مالی
  60 ساعت
  استاد سعید مشایخی فرد
  دوشنبه 21 - 17
  500.000 تومان
 • حسابداری صنعتی
  50 ساعت
  استاد سعید مشایخی فرد
  یکشنبه 21 - 17:30
  400.000 تومان
 • حسابرسی
  30 ساعت
  استاد وحید بدیعی
  پنجشنبه 20:30 - 17
  300.000 تومان
 • ریاضی
  50 ساعت
  استاد سعید عزیزی
  چهارشنبه 17:30 - 14:30
  300.000 تومان
 • آمار
  40 ساعت
  استاد پرویز طالبی
  سه شنبه 17:30 - 14:30
  250.000 تومان
 • زبان عمومی
  40 ساعت
  استاد محمد اصفهانی
  شنبه 18 - 15
  300.000 تومان