دوره آمادگی آزمون دکتری حسابداری

 • تئوری حسابداری
  40 ساعت
  استاد یداله تاری وردی
  سه شنبه و چهارشنبه 20 - 18
  1.000.000 تومان
 • حسابداری مدیریت
  30 ساعت
  استاد وحید بدیعی
  شنبه 21 - 18
  500.000 تومان
 • حسابرسی
  35 ساعت
  استاد وحید بدیعی
  یکشنبه 17 - 14:30
  400.000 تومان
 • استعداد تحصیلی
  30 ساعت
  استاد کاوه مشهدی
  دوشنبه 17 - 14
  400.000 تومان
 • ریاضی
  50 ساعت
  استاد سعید عزیزی
  چهارشنبه 17:30 - 14:30
  300.000 تومان
 • آمار
  40 ساعت
  استاد پرویزطالبی
  سه شنبه 17:30 - 14:30
  250.000 تومان
 • زبان عمومی
  40 ساعت
  استاد محمد اصفهانی
  شنبه 18 - 15
  300.000 تومان